การอบรม IMEAc Criteria Training and SAR Writing พ.ศ. 2567

การอบรม IMEAc Criteria Training and SAR Writing พ.ศ. 2567

สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม IMEAc Criteria Training and SAR Writing ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 8 – 12 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องทวี ตุมราศวิน (Smart Classroom) ชั้น M อาคาร อปร. คณะแพทยศาสตร์...