สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม IMEAc Criteria Training and SAR Writing ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 8 – 12 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องทวี ตุมราศวิน (Smart Classroom) ชั้น M อาคาร อปร. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบอกหลักการของเกณฑ์การขอเปิดดำเนินการ/ปรับปรุงหลักสูตรแพทศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบันผลิตแพทย์ และกำหนดหลักฐานที่ใช้ประกอบการรายงานผลการดำเนินงาน จึงรับผู้เข้าอบรมได้จำนวนจำกัดไม่เกิน 60 คน โดยผู้ที่สมัครก่อนและส่งเอกสารการชำระเงินครบถ้วนจะได้รับการพิจารณาก่อน  

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://accreditation.imeac.org/ หรือ QR Code ด้านล่างนี้

การชำระเงินค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน: 8,500 บาท/คน

ชื่อบัญชี: กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

ธนาคาร: ธนาคารไทยพาณิชย์   สาขาศิริราช

เลขที่บัญชี: 016–3–03113–6

ผู้สมัครต้องแนบหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน พร้อมรายละเอียดการออกใบเสร็จรับเงิน (ค่าลงทะเบียน) เข้าระบบในวันที่ลงทะเบียน โดย สมพ. จะส่ง Email แจ้งยืนยันการลงทะเบียนอีกครั้งตาม Email ที่ลงทะเบียนไว้ เมื่อการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ปิดลงทะเบียนวันที่ 30 มิถุนายน 2567